Türkiye

Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de

Kanuna göre, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak. Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.

FON KAYNAKLARI VE FİNANSMANI

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

FONDAN YAPILACAK KAYNAK AKTARIMLARI

Kanunun amacına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

DENETİM VE RAPORLAMA

Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak.

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Fonun faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleriyle ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak. Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonu’na karşılıksız tahsis etmeye, Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Herhangi bir dış finansman kaynağının, aynı amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan, bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı, ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen tutarlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilendirilecek.

 

Pools Plus Cyprus


Kaynak Link: NTV/CNN

Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından Sizin İçin (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazıldı. Okumak İçin Sayfaya Devam Edin.

Yapay Zeka Yorumluyor

Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kanun, ülkemizde sık sık yaşanan doğal afetler sonucu oluşan zararları en aza indirmek amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu’nun (AYİF) kuruluşunu ve işleyişini düzenlemektedir.

AYİF, ülkemizde oluşan doğal afetler sonrası hasar gören yapıların tekrar inşa edilmesinde ve afetten zarar gören insanların yaşam standartlarına tekrar kavuşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu fonun kuruluşunun ardından, ülkemizdeki doğal afetlerin oluşturduğu hasarların daha hızlı ve etkili bir şekilde onarılması hedeflenmektedir.

Kanunda yer alan düzenlemeler, AYİF’in yönetim ve denetim mekanizmalarını belirlemekte ve fonun işleyişini açıklamaktadır. Buna göre, AYİF yönetim kurulu, fonun yönetimi ve işleyişiyle ilgili kararlarda yetkili birim olacaktır. Ayrıca, fonun gelirleri ve harcamaları da kanunda belirtilen esaslara göre belirlenecektir.

AYİF üzerinden sağlanacak fonlar, doğal afetlerden zarar görenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu fonlardan, yaralarını sarmak için maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğal afetlerden etkilenen tarım arazilerine yapacağı desteklere ve altyapı çalışmalarına ayrılan kaynaklara yön verilecektir.

Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun, ülkemizde sık sık yaşanan doğal afetlerin sonuçlarını en aza indirmek için önemli bir adım olacaktır. Bu kanun sayesinde, doğal afetlerden zarar görenlerin yeniden toparlanması ve normal yaşantısına kavuşması hedeflenmektedir. AYİF’in kuruluşu, ülkemizin doğal afetler gibi sıkıntılı dönemlerinde vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları maddi desteği sağlayarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulları daha da hafifletmeyi amaçlamaktadır.

ACM Cyprus

Geleceği Yeniden Şekillendirebilmek İçin Yorumlarınızı Bekliyoruz.

Pools Plus Cyprus

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Stallion Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
Başa dön tuşu